1. Az egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki támogatja az egyesület célkitűzéseit. A tagságot írásbeli tagfelvételi kérelem benyújtásával lehet kérelmezni. A Végrehajtó Testület hozza meg a végső döntést a tagfelvételi kérelemről. A tagfelvétellel a tag elismeri az egyesület alapszabályát.
 2.  Az egyesület tagjai
  a. aktív tagok
  b. passzív tagok
  c. pártoló tagok
  d. tiszteletbeli tagok
 3. Az aktív tagok olyan természetes személyek, akik aktívan részt vesznek az egyesületben. Passzív tagok azok a természetes személyek, akik nem vesznek részt aktívan az egyesületben, de támogatják az egyesületet. A pártoló tagok olyan jogi személyek, amelyek eszmeileg és anyagilag támogatják az egyesületet. A közgyűlés tiszteletbeli taggá nevezhet ki olyan tagokat, akik az egyesületnek kiemelkedő szolgálatot tettek. Ezek mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
 4. Az aktív és passzív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazati jog csak akkor áll fenn, ha a tagság legalább három hónapja fennáll. A pártoló tagoknak nincs szavazati joguk.
 5. A tagoknak joguk van az Egyesület létesítményeinek és rendezvényeinek használatára a rendelkezésre állás keretein belül.
 6. A tagság megszűnik lemondással, a tag halálával, a tag feloszlásával, az egyesületből való kizárással vagy a taglistáról való törléssel.

A tagság a tag által írásban, hathetes felmondási idővel az év végéig felmondható.

A jogi személyek tagsága megszűnik, ha a tag megszűnik, vagy ha a vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárást indítanak, illetve ha a tagot vagyon hiányában elutasítják.

A tag kizárható az egyesületből, ha súlyosan megsértette az egyesület érdekeit vagy az alapszabályt. A kizárási kérelemről az elnökség a leadott szavazatok egyszerű többségével dönt. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a tagnak lehetőséget kell adni az észrevételezésre. A tag a kizáró határozat ellen négy héten belül fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. Ha a tagot megbüntető határozat ellen ezen határidőn belül nem nyújtanak be fellebbezést, a határozat állami bíróság előtt nem támadható meg. A tag tagsági jogai a kizárási eljárás idejére felfüggesztésre kerülnek.

A tagot törölni lehet a tagsági listáról, ha a tagdíjfizetéssel a felszólítás ellenére több mint hat hónapos késedelembe esik. A felszólításnak a törlésre kell utalnia.

A tag törölhető a tagok listájáról, ha tartózkodási helye ismeretlen.

Tagsági díj és járulékok

 1. Az egyesület tagjainak hozzájárulást kell fizetniük. Az hozzájárulás összegét a közgyűlés határozza meg. További részletek a tagdíjszabályzatban találhatók, amelyről a közgyűlés határoz.
 2. A tagok vállalják, hogy SEPA eljárás keretében teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket, és SEPA beszedési megbízást állítanak ki. A tagdíjak beszedésére a pénzügyi év március 15-én kerül sor. A tagdíjfizetési kötelezettséget a pénzügyi év március 31-ig kell teljesíteni. Azok a tagok, akik nem teljesítik fizetési kütelezettségüket, kötelesek pótdíjat fizetni, amelyet a közgyűlés határoz meg.
 3. Kivételes esetekben az Igazgatóság részben vagy egészben elengedheti vagy elhalaszthatja a díjakat, hozzájárulásokat és illetékeket.

4.A következő éves díjak kerültek megszavazásra:
– Felnőttek: 50,- EUR
– Támogató tagok/jogi személyek: 500,- EUR
A tagság csak az év végén, írásban mondható fel. Ezt az egyesület címre kell benyújtani legkésőbb az év 10. hó 01 napjáig.

Az időarányos éves díj a belépés évében kerül felszámításra.